Friday, 20 May, 2022
Trang Chủ Danh mục Kinh Pháp Cú

Danh mục: Kinh Pháp Cú

avatar2

Kinh Pháp Cú – Câu 160

"Chính tự mình làm chỗ nương cho mình chứ người khác làm sao nương được? Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm mầu"
avatar2

Kinh Pháp Cú – Câu 111

"Sống trăm tuổi mà thiếu trí tuệ, không tu thiền, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà đủ trí tuệ, tu thiền định"
avatar2 1

Kinh Pháp Cú – Câu 151

"Cái xe vua đi dù được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại, thân này dù có trau tria cũng phải già yếu. Chỉ trừ pháp của bậc thiện nhân là không bị suy già mà cứ di chuyển từ người lành này sang người lành khác"
avatar2 1

Kinh Pháp Cú – Câu 144

"Các ngươi hãy nỗ lực sám hối như ngựa đã hay còn thêm roi. Hãy ghi nhớ lấy chánh tín, tịnh giới, tinh tiến, tam ma địa (Thiền định) trí phân biệt Chánh pháp, và minh hành túc để tiêu diệt vô lượng thống khổ"
avatar2 1

Kinh Pháp Cú – Câu 129

"Ai cũng sợ dao gậy, ai cũng sợ chết. Hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết"
avatar2 1

Kinh Pháp Cú – Câu 152

"Người ngu ít nghe, kém học, suốt đời như trâu, gân thịt dẫu lớn mạnh mà trí tuệ không tăng thêm"
kinh phap cu 100

Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngàn (Câu 100)

Câu 100. Tụng đến ngàn câu vô nghĩa chẳng bằng một câu có nghĩa lý, nghe xong tâm liền tịch tịnh. Lược giảng Pháp cú nầy, Phật dạy tại...
kinh phap cu 91

Kinh Pháp Cú – Phẩm A-La-Hán (Câu 91)

Câu 91. Kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia; ví như con ngỗng trời, khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại cái ao...
kinh phap cu 88

Kinh Pháp Cú – Phẩm Hiền Trí (Câu 88)

Câu 88: Người trí cần gột sạch cấu uế trong tâm, cầu cái vui chánh pháp, xa lìa ngũ dục, chẳng còn vướng mắc chi. Lược giảng Muốn gột...
kinh phap cu 83

Kinh Pháp Cú – Phẩm Hiền Trí (Câu 83)

Câu 83. Người lành thường xa lìa mà không bàn đến những điều tham dục. Kẻ trí không còn có niệm mừng lo, nên chẳng bị lay...
avatar2 1

Kinh Pháp Cú – Câu 136

"Kẻ ngu tạo ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo. Người ngu tự tạo ra nghiệp để chiụ khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa để đốt mình"
kinh phap cu 82

Kinh Pháp Cú – Phẩm Hiền Trí (Câu 82)

Câu 82. Như hồ nước sâu, yên lặng trong sạch, những người có trí sau khi nghe pháp, tâm họ cũng thanh tịnh và yên lặng. Lược giảng Pháp...
kinh phap cu 81

Kinh Pháp Cú – Phẩm Hiền Trí (Câu 81)

Câu 81: Như ngọn núi kiên cố, chẳng bao giờ bị gió lay, những lời phỉ báng hoặc tán dương, chẳng bao giờ lay động được người...
kinh phap cu 80

Kinh Pháp Cú – Phẩm Hiền Trí (Câu 80)

Câu 80. Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uốn cung tên, thợ mộc lo nảy mực đo cây, còn người trí thì...
kinh phap cu 77

Kinh Pháp Cú – Phẩm Hiền Trí (Câu 77)

Câu 77. Những người khéo khuyên răn dạy dỗ, can ngăn tội kẻ khác, được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ...
kinh phap cu 71

Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngu (Câu 71)

Câu 71: Người cất sữa bò không chỉ sáng chiều đã thành vị đề hồ được. Cũng thế, kẻ phàm phu tạo nghiệp ác tuy chẳng thụ...

Bài mới