“Sống trăm tuổi mà thiếu trí tuệ, không tu thiền, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà đủ trí tuệ, tu thiền định”

Kinh Pháp Cú – PHẨM NGÀN – Câu 111

Trích từ bài giảng: “Kinh Pháp Cú Phẩm Ngàn (Câu 110 đến 115)”