“Sống trăm tuổi mà phá giới, không tu thiền, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì giới, tu thiền định”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Ngàn (Câu 110 đến 115)