Sống trăm tuổi mà thiếu trí tuệ, không tu thiền, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà đủ trí tuệ, tu thiền định.

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Ngàn (Câu 110 đến 115)