“Sống trăm tuổi mà không thấy pháp vô thường sanh diệt, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy pháp sinh diệt vô thường”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngàn (Câu 110 đến 115)