“Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác làm lành giờ nào thì tâm liền ưa chuyện ác giờ ấy”
Kinh Pháp Cú – PHẨM ÁC – Câu 116