“Nếu đã lỡ làm ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ vui làm việc ác. Hễ chứa ác nhất định thọ khổ”
Kinh Pháp Cú – PHẨM ÁC – Câu 117