“Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui. Khi nghiệp ác đã thành thục, kẻ ác mới hay là ác”
Kinh Pháp Cú – PHẨM ÁC – Câu 119