“Như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc như thế nào, thì các ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy”

Kinh Pháp Cú – PHẨM ÁC – Câu 123

Trích trong bài giảng: “Kinh Pháp Cú Phẩm Ác (Câu 123-125)”