“Như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra đồng. Sự già, sự chết cũng thế, thường xua chúng sanh đến tử vong”
Kinh Pháp Cú – PHẨM ĐAO TRƯỢNG – Câu 135