“Trước hãy tự đặt mình vào chánh đạo rồi sau giáo hóa kẻ khác, hiền giả như vậy mới tránh khỏi điều lỗi lầm xảy ra”

Kinh Pháp Cú – PHẨM TỰ NGÃ – Câu 158

Trích trong bài giảng: “Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 157 đến 160)”