“Người đã giải thoát hết thảy, đã dứt hết thảy buộc ràng, là người đi đường đã đến đích, chẳng còn chi lo sợ khổ đau”
Kinh Pháp Cú Phẩm A La Hán (Câu 90)

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm A La Hán (Câu 90)