Bài pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm A La Hán (Câu 90)” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong lễ sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 12-12-2012

video

Download MP3