video

Download MP3

Bài pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ Câu 266 Đến 272” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân lễ sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 31/08/2016 (29/07/Bính Thân)