Bài thuyết pháp “Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 Đến 264)” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại tu viện Tường Vân ngày 01/08/2016 (29/06/Bính Thân)

video

Download MP3