Bài giảng “Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 252 đến 255)” do thầy Thích Phước Tiến giảng trong khóa lễ sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh) ngày 18/06/2016 (14/05/Bính Thân)

video

Download MP3

252. Người nào dứt hết các điều ác, không luận lớn hay nhỏ, nhờ dứt hết các ác mà được gọi Sa-môn.

253. Chỉ mang bát khất thực, đâu phải là Tỳ-kheo? Chỉ làm nghi thức tôn giáo, cũng chẳng phải Tỳ-kheo vậy.

254. Bỏ thiện và bỏ ác, chuyên tu hành thanh tịnh, lấy “Biết” mà ở đời, mới thật là Tỳ-kheo.

255. Kẻ ngu muội vô trí, dù làm thinh cũng không thể gọi được là người tịch tịnh. Kẻ trí tuệ sáng suốt như bàn cân, biết cân nhắc điều thiện lẽ ác mà chọn lành bỏ dữ, mới gọi là người tịch tịnh. Biết được cả nội giới và ngoại giới, nên gọi là người tịch tịnh.


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Bài liên quan