Pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 239 đến 241)” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 08/01/2016 (29/11/Ất Mùi) tại Tu Viện Tường Vân

video

Download MP3