Ta đã hàng phục được tất cả, ta đã rõ biết tất cả, ta không nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thảy, diệt dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai là thầy?

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục (Câu 352 đến 359)