“Trong các cách cúng dường, pháp thí là hơn cả Trong các chất vị, pháp vị là hơn cả.
Trong các hỷ lạc, pháp hỷ là hơn cả. Người nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi khổ đau”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục (Câu 352 đến 359)