Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm Cấu Uế (Câu 235- 238)