Bài thuyết pháp “Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 235 đến 238)” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tu viện Tường Vân ngày 24/12/2015 (14/11/Ất Mùi)

Download MP3

Bài liên quan