“Thân này là cái thành xây bằng xương cốt, tô quét bằng máu thịt, để cất chứa sự già và sự chết, ngã mạn và dối gian”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm Già (Câu 146 đến 150)