“Cành dương hóa hiện cõi nhân thiên
Cam lồ nước mát giải nghiệp duyên
Thần thông vi diệu ngời công hạnh
Cứu vớt nhân sinh tục lụy phiền..”

Trích: Quán chúng sinh nghiệp duyên theo hạnh Quan Âm