Bài pháp thoại “Quán Chúng Sinh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoa Nghiêm (Bỉ Quốc) ngày 08/11/2015 (27/09/Ất Mùi).

video

Download MP3

Bài liên quan