Bài pháp thoại “Vô Minh Là Gì” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Đức Quốc ngày 22/11/2015 (11/10/Ất Mùi).

Download MP3

Bài liên quan