Bài thuyết pháp “Đạo Phật Tín Ngưỡng” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại tư gia Phật tử Khánh Đạt (Tiệp Khắc) ngày 19/11/2015 (08/10/Ất Mùi).

Download MP3

Bài liên quan