Nhân: có nghĩa là hạt; Quả: có nghĩa là trái, gồm chung hai chữ nhân quả lại nghĩa đen của nó là hạt và trái. Hạt giống nào sẽ cho trái nấy, không thể cho trái khác được. Ví dụ: hạt cam khi gieo lên thành cây sẽ cho trái cam; hạt chanh sẽ cho trái chanh, không thể nào hạt cam mà cho trái chanh được, cũng như hạt chanh không thể nào cho trái cam được, v.v..

Còn nghĩa bóng là hành động thiện hay ác, nếu hành động thiện thì được phước báo an vui, còn hành động ác thì phải thọ lấy sự đau khổ, tức là hành động nào sẽ gặt lấy hậu quả của hành động nấy.

Có một số người thắc mắc rằng: Luật nhân quả chỉ có trong đạo Phật hay có trong các đạo? Vì trong một số đạo khác có giết con vật cúng tế để ăn mừng.

Mời quý vị cùng nghe Thầy chia sẻ để rõ hơn về vấn đề này