‘Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm’.

Trích trong bài giảng: Đánh thức lương tâm