Thép có sức mạnh, nhưng lửa có thể nung chảy nó.
Lửa có sức mạnh, nhưng nước có thể dập tắt nó.
Nước có sức mạnh, nhưng Mặt trời có thể khiến nó bốc hơi.
Mặt trời có sức mạnh, nhưng mây có thể che khuất nó.
Mây có sức mạnh, nhưng gió có thể thổi tan nó.
Gió có sức mạnh, nhưng núi cao có thể chặn nó.
Núi có sức mạnh, nhưng những vận động viên leo núi có thể chinh phục nó
Kẻ chinh phục có sức mạnh, nhưng cái chết có thể uy hiếp kẻ đó.
Cái chết có sức mạnh, nhưng người tu luyện có thể chế phục nó.
Vậy, vạn vật trên thế gian này, ai là kẻ mạnh?

Trích trong bài giảng: Ai Là Kẻ Mạnh?