Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 45 do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 2.9.2017

video