Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 46 do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 09.10.2017

video