Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 47 do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 02-12-2017

Bài liên quan