Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 48 do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 02-12-2017

video

Bài liên quan