Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 50 do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 06.01.2018

video