Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 51 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 06.01.2018

video