Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 52 do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 13.01.2018

video