Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 55 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 3.2.2018

video