Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 68 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 06-10-2018

video