Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 69 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 07-10-2018

video