Bài thuyết pháp “Diệu Dụng Quán Âm phần 3” do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng Tu Viện Trúc Lâm

video