Bài thuyết pháp Hợp Nhất Thân Tâm 2 do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 22/8/2009

Bài liên quan