Bài pháp thoại “Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất 1” do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 26/09/2009 tại Tu viện Trúc Lâm – 11328-97St, Edmonton AB T5G 1X4, Canada

video

Bài liên quan