Bài thuyết pháp “Kinh Di Giáo Phần 2” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 20/07/2015 (05/06/Ất Mùi)

Download MP3

Bài liên quan