Bài pháp thoại Như Lý Tác Ý do Đại Đức Thích Trí Minh thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 92 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01-07-2018

video