Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần 84 tại Tu Viện Tường Vân. Đề tài: Những Điều Trọng Yếu Của Người Tu. Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo. Ngày 05-11-2017

Bài liên quan