Bài thuyết pháp “Phật Pháp Vấn Đáp 19” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 07/05/2014, tại trung tâm thương mại Minh Hằng (Ninh Bình)

Download MP3

Bài liên quan