Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 26 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Niệm Phật Đường Phổ Quang (Hoa Kỳ) – Ngày: 09/12/2014 (18/10/Giáp Ngọ)

Download MP3

Bài liên quan