Bài thuyết pháp “Phật Pháp Vấn Đáp 25” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 07/12/2014, tại Như Lai Thiền Tự (Hoa Kỳ)

Download MP3

Bài liên quan