Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 27 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Bát Nhã (Hoa Kỳ) ngày 20/12/2014

video

Download MP3