Bài pháp thoại “Trung Đạo, Nhận Thức Và Tu Tập” do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân nhân khóa tu Một Ngày An Lạc lần 61, ngày 03/01/2016 (24/11/Ất Mùi)

Download MP3

Bài liên quan